Accreditatiepunten en -nummers

Hieronder vind je een overzicht van alle leertrajecten van de VGN academie waarmee je accreditatiepunten kunt behalen. Zie ook de toelichting onder de tabel.


Laatste wijziging: 1-6-2024

* We onderscheiden twee wijzen van accrediteren. Toetsen waarbij je na het slagen aan het einde van de toets:

 1. een certificaat downloadt dat je onder het desbetreffende accreditatienummer kunt uploaden bij de accrediterende instantie om punten te registreren.
 2. een bewijs van deelname downloadt waarmee je bij het SKJ de niet door SKJ/NIP/NVO geaccrediteerde scholing als een informeel-lerenactiviteit (oftewel in de vrije ruimte) kunt opvoeren en daarbij studiepunten registreert. Voor (ortho)pedagogen en psychologen heet de vrije ruimte Overige deskundigheidsbevordering.

Hieronder meer uitleg over beide wijzen:

Accreditatiepunten registreren m.b.v. certificaat onder het desbetreffende accreditatienummer
Heb je de toets behaald, dan:

 1. voer aan het einde van de toets jouw naam in en het registratienummer waarmee je bij de accrediterende instantie bekend bent;
 2. download vervolgens het certificaat en sla het op;
 3. log in op Mijn SKJ of registerplein.nl;
 4. het registreren luistert nauw; je dient het accreditatienummer en de naam van de opleiding goed in te vullen; de naam van de opleider is VGN Academie;
 5. upload het certificaat.

Accreditatiepunten bij een Informeel-lerenactiviteit registreren m.b.v. bewijs van deelname
Voor jeugd- en gezinsprofessionals werkt het als volgt. Heb je de toets behaald, dan:

 1. download aan het einde van de toets het bewijs van deelname en sla het op (let op: de bouwstenen die op het bewijs staan, dien je in ieder geval gevolgd te hebben);
 2. vul op het bewijs van deelname jouw naam in en onderteken het; dit kun je digitaal, in de pdf zelf, doen of print het bewijs, doe het met de pen en scan het bewijs of maak er een foto van;
 3. log in op Mijn SKJ, ga naar Herregistratie > Deskundigheidsbevordering > subcategorie Informeel leren > Overige activiteit: eigen inbreng en vul daar het digitale formulier in; het gaat hier om een niet door SKJ/ NVO/ Nip geaccrediteerde scholing;
 4. download het digitale formulier, onderteken het en laat het ondertekenen door jouw leidinggevende; scan het daarna of maak er een foto van;
 5. upload in Mijn SKJ het ondertekende formulier én het bewijs van deelname van de VGN academie.

Kijk voor meer informatie over (her)registratie en accreditatiepunten op de website van het SKJ of het Registerplein.

Toepassing van de leertrajecten van de VGN Academie


Deze instructievideo (animatie) ondersteunt je bij het maken van leertrajecten over een veelheid van onderwerpen in de gehandicaptenzorg. De leertrajecten van de VGN academie bestaan uit bouwstenen. Je ziet voorbeelden van maatwerktrajecten voor je organisatie, team en individuele medewerker.

Kijk voor deze instructievideo op ons youtube-kanaal of klik hier.

Attitude

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Een basishouding, een attitude, is de manier waarop iemand zich gedraagt in bepaalde situaties ten opzichte van personen of gebeurtenissen. Het is hierbij belangrijk om iedereen op gelijkwaardige manier te behandelen. Stem wel af op de ander, want niemand is hetzelfde.

Een attitude bestaat uit wat je weet (kennis), wat je voelt (emotie) en wat je zult doen
(handelen). De attitude van een persoon blijkt dan uit de manier waarop deze zich gedraagt. Je attitude wordt gevormd door: karaktereigenschappen, opvoeding, invloed van anderen, kennis en levenservaring. Je eigen attitude beïnvloedt je in je eigen denken en handelen als mens en dus ook als professional in je handelen naar de cliënt toe.

Autisme


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Iemand met autisme verwerkt informatie anders en gaat anders met de omgeving om. Dit kan (flinke) spanningen geven bij de persoon zelf en/of bij zijn omgeving.

Het hebben van een dubbele diagnose, zoals autisme en een verstandelijke beperking, brengt specifieke hulpvragen en zorgpunten met zich mee. Ook vraagt deze dubbele diagnose om een op maat gemaakte benadering door de begeleiding. Door een aangepaste omgang met de cliënt en/of aanpassing in de omgeving van de cliënt kan het opvallende (negatieve) gedrag worden verminderd of zelfs worden voorkomen.


Basiscursussen EVB, LVB en MVB


 • De Basiscursus EVB is voor medewerkers die gaan werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Het begeleiden van mensen met een ernstige verstandelijke beperking kan veel voldoening geven, maar is ook een grote uitdaging. Vaak is er sprake van een complex beeld van beperkingen, op zowel verstandelijk, emotioneel als lichamelijk niveau. Het doornemen van deze hele basiscursus duurt ongeveer 11:10 uur.
 • De Basiscursus LVB is voor medewerkers die gaan werken met mensen met een licht verstandelijke beperking. Werken met deze doelgroep vraagt kennis van de beperkingen en mogelijkheden van mensen met een LVB en de vaardigheid om hierbij aan te sluiten. Het begeleiden van mensen met een LVB kan complex zijn door andere factoren die meespelen. Naast de licht verstandelijke beperking kan er ook sprake zijn van een vorm van verslaving, een moeilijke woonsituatie of een stoornis in het autismespectrum. Het doornemen van deze hele basiscursus duurt ongeveer 13:25 uur.
 • De Basiscursus MVB is voor medewerkers die gaan werken met mensen met een matige verstandelijke beperking. Het begeleiden van mensen met een matige verstandelijke beperking vraagt veel van de begeleiders, ook omdat er vaak sprake is van ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Naast de verstandelijke beperking kan iemand ook een stoornis hebben in het autismespectrum, een syndroom of een lichamelijke beperking. Het doornemen van de hele basiscursus duurt ongeveer 13:40 uur.

Elke basiscursus bestaat uit video’s, animaties en interactieve casussen op diverse gebieden die jou kunnen helpen bij het ondersteunen en begeleiden van mensen met een EVB, LVB of MVB. Voor verdieping verwijzen we je door naar de volledige leertrajecten. Deze zijn in te zien via de Bibliotheek of de persoonlijke leeromgeving van jouw organisatie.

Bejegening bij voorbehouden en risicovolle handelingen

Bekijk hier de online presentatie van het leertraject

In dit leertraject leer je hoe je verschillende cliënten kan voorbereiden op en begeleiden bij een medische handelingen.

BHV


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In dit leertraject maak je kennis met de belangrijkste thema’s rond BHV:

 • Wat te doen bij brand?
 • Eerste hulp
 • Ontruimen

Je wordt klaargestoomd voor de fysieke training. Het leertraject maakt jou als BHV’er bewust van wat voor jou belangrijk is om te weten, zodat je weet hoe te handelen bij verschillende calamiteiten op jouw locatie. Je leert om goed om je heen te kijken en te herkennen waar mogelijk gevaren liggen. Daarnaast word je bewust van jouw verantwoordelijkheden als BHV’er. 

Dagbesteding


Bekijk hier de online presentatie van het leertraject

Bij het bepalen en begeleiden van de daginvulling wordt veelal geredeneerd vanuit de activiteiten. Door snel te willen handelen worden aannames gedaan en activiteiten gekozen zonder eerst oog te hebben voor de wensen van de cliënt. Om begeleiders beter in staat te stellen om de juiste match te vinden tussen cliënt en dagbesteding moet meer geredeneerd worden vanuit de cliënt. 

Om deze reden staat in dit leertraject het proces van het voortraject centraal. In dit voortraject is het belangrijk om in te kunnen schatten wat de wensen en behoeftes van de cliënt zijn, middels het stellen van de juiste vragen en zonder aannames te luisteren. Van daaruit kun je samen bepalen welke doelen er gesteld worden voor deze cliënt, hoe deze bereikt gaan worden, en welke ondersteuning jij als begeleider biedt.

De ouder wordende cliënt en Dementie


 


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Wanneer cliënten met een verstandelijke beperking ouder worden neemt hun kwetsbaarheid toe. Dit leertraject maakt begeleiders attent op de signalen van veroudering en dementie en geeft handvatten om de kwaliteit van het leven van de cliënt zo hoog mogelijk te houden. Hiervoor heeft de begeleider kennis nodig over diverse onderwerpen, inzicht in het signaleren van bepaalde problematiek en handvatten om de cliënt verder te helpen.

EpilepsieBekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Het doel van dit leertraject is om begeleiders kennis aan te bieden over epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking, zodat ze weten hoe ze moeten handelen en zich hierin zekerder voelen. Dit leertraject bevat een heldere basisuitleg van de verschillende typen epilepsie, praktische handvatten, epilepsie-protocollen en afspraken en verschillende behandelmogelijkheden.

Ernstige meervoudige beperkingen (EMB)Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

De doelgroep EMB is zeer divers. Dit leertraject is gebaseerd op de leidraad van VGN voor de omschrijving van de doelgroep. In alle gevallen is er sprake van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, (zeer) ernstige motorische beperkingen, bijkomende zintuiglijke problemen en prikkelverwerkingsstoornissen en algemene gezondheidsproblemen. Intensieve ondersteuning is altijd nodig bij alle aspecten van het dagelijkse leven gedurende dag en nacht.
De kwaliteit van leven van mensen met EMB wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de relatie met de mensen die hen ondersteunen. Ze zijn afhankelijk van mensen die hen heel goed kennen en begrijpen. Samenwerking met ouders/verwanten en afstemming over de invulling van de zorg met de mentor is daarom van groot belang.

Ethisch handelen


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In Ethisch handelen leert de deelnemer de eigen waarden en normen te onderzoeken en daarop uit te wisselen met anderen en ethische dilemma's te herkennen en zich te verplaatsen in het perspectief van anderen (naasten, collega’s van andere disciplines en de cliënt zelf). Andere belangrijke aspecten zijn taal leren geven aan het ethische aspect van de zorg: dus benoemen wat van belang is (waarden), wat er op het spel staat en leren omgaan met het feit dat er niet altijd een oplossing is en een keuze ook schade met zich mee kan brengen. De deelnemer oriënteert zich op morele vragen in de werkpraktijk. Het Waardenkompas staat hierin centraal. De deelnemer krijgt tools, handvatten, voorbeeldsituaties en tips.

Over Ethisch handelen zijn twee leertrajecten: in Ethisch handelen - De experience wordt de inhoud in één interactieve bouwsteen aangeboden; in Ethisch handelen - De bouwstenen is deze inhoud opgeknipt in kleinere bouwstenen.

Gehechtheidsproblematiek

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Gehechtheid is de affectieve band van kind met opvoeder waaraan het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning. De band functioneert als buffer voor stress en is voorwaarde voor exploratie van nieuwe situaties en verdere ontwikkeling. In een veilige relatie heeft de jeugdige vertrouwen in de beschikbaarheid van de opvoeder, terwijl in een onveilige relatie dat vertrouwen ontbreekt. Gehechtheid ontwikkelt zich een leven lang en is in alle levensfasen aan de orde. Gehechtheid kan een leven lang fluctueren, afhankelijk van de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen in de omgeving.

Een onveilige gehechtheid (gehechtheidsproblematiek) bij cliënten brengt specifieke hulpvragen en zorgpunten met zich mee. Ook vraagt gehechtheidsproblematiek om een op maat gemaakte benadering door begeleiders, die vooral van belang is voor effectieve stressregulatie bij de cliënt.

Gespreksvaardigheden

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Een goede samenwerking tussen professional, cliënt en familie/naasten is niet altijd vanzelfsprekend. Gespreksvaardigheden scheppen hiervoor de juiste voorwaarden. De cliënt heeft eigen behoeftes, voorkeuren, dromen. Om deze samen met de cliënt en zijn familie/naasten te realiseren, zijn goede gespreksvaardigheden cruciaal. Het is een praktisch middel om transparantie te behouden in de eigen rol en die van anderen, met bijbehorende verantwoordelijkheden en de te behalen doelen.

Groepsdynamica


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Als professional in de gehandicaptenzorg plaats je te allen tijde de zorg voor de cliënt centraal. Je werkt hierin nauw samen binnen verschillende groepen: collega’s binnen jouw team, het systeem van de cliënt en ketenpartners. Het begrijpen van groepsdynamica en de eerste stappen in het zorgen voor een gezonde groepsdynamica, kan bijdragen aan betere zorg voor de cliënt en een prettiger werkklimaat voor de professional.

Handen uit de mouwen voor LVB


Het (h)erkennen van een LVB is de eerste stap, maar hoe weet je dat dit de verklaring is van de aanpassingsproblemen? Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met ‘labels’, maar ook om tijdig de juiste ondersteuning te bieden en aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft. In dit leertraject maakt de professional een verdiepingsslag naar vroegherkenning, wat zijn de eerste signalen, wat doen je dan en wat zijn de voor- en nadelen? Je leert over screeningsinstrumenten en mogelijkheden om door te verwijzen voor diagnostiek, en het bespreken van deze mogelijkheden met de jeugdige en de ouders. Ook aan bod komt wat je als professionals kunt aanpassen in je taalgebruik en houding. Dit leertraject is ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum LVB en is als aanvulling te gebruiken op het leertraject Licht Verstandelijke Beperking van de VGN academie voor professionaliteit.

Hooi op je vork

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In dit leertraject staat het onderwerp Hooi op je vork (HOJV) centraal. Hooi op je vork is een handreiking die ingezet kan worden bij de begeleiding van mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Hooi op je vork richt zich op het ondersteunen van alle levensdomeinen die voor de persoon met NAH van belang zijn. Er wordt methodisch gezocht naar de vraag achter de vraag en er wordt vanuit drie perspectieven gekeken en met elkaar overlegd, namelijk de persoon met NAH zelf, de naaste en de professional. Hooi op je vork is te gebruiken bij begeleiding op een woonlocatie of ondersteuning thuis, in dagbesteding of op werk.

Intramusculair en subcutaan injecteren

Bekijk hier de online presentatie van het leertraject

Dit traject  bestaat uit een basisdeel en uit een specifiek deel voor subcutaan injecteren en een specifiek deel over intramusculair injecteren. De twee delen bevatten beide een interacteve video waarin alle stappen van het proces worden getoond. Het traject Injecteren kan worden afgesloten met een toets.

LACCS

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Een goed leven voor iedereen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen (EVMB). Voor iedereen in de professionele zorg en onderwijs moet dát het streven zijn. Het LACCS-programma helpt je hierbij. Het geeft je de handvatten die je als begeleider nodig hebt, waarmee je daadwerkelijk het verschil kan maken voor mensen met EVMB.
Het LACCS-programma is ontwikkeld door De Geeter en Munsterman.

Leefstijl en slaap

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In dit in 2024 herziene leertraject staan een gezonde leefstijl en slaap centraal. Gezonde voeding, voldoende beweging en goede slaap dragen bij aan de mentale en fysieke gezondheid van de cliënt en daarmee aan de kwaliteit van leven. Het kan in de drukte van alledag lastig zijn hier aandacht aan te geven. Het doel van het leertraject is bewustzijn creëren van het belang van leefstijl en de invloed van verschillende factoren zoals beweging, voeding, dagprogramma en de wisselwerking met slaap. Er wordt inzicht gegeven in de kleine stappen die gezet kunnen worden die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven.

Licht Verstandelijke Beperking (LVB)


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) vormen een aparte doelgroep binnen de zorg. Werken met deze doelgroep vraagt kennis van de beperkingen en mogelijkheden en de vaardigheid om hierbij aan te sluiten. Belangrijke onderwerpen zijn de regie over het leven, het inschatten van mogelijkheden en aansluiten bij de belevingswereld.

LVB & extra uitdagingen en risico's


Problemen heeft iedereen. Maar met een LVB is de kans op schooluitval, geen werk of dagbesteding, schulden en armoede en/of criminaliteit een stuk groter. In dit leertraject zoom je in op de bijkomende problematiek die veel voorkomt. Hoe komt het bijvoorbeeld dat licht verstandelijk beperkte jeugdigen vaker uitvallen op school of later moeite hebben met het vinden en behouden van werk? En als we het hebben over criminaliteit, zijn jeugdigen met een LVB dan slachtoffer of dader? Dit leertraject is ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum LVB en is als aanvulling te gebruiken op het leertraject Licht Verstandelijke Beperking van de VGN academie voor professionaliteit.

LVB & GGZ


Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB hebben drie tot vier keer meer kans op het ontwikkelen van psychische problematiek. En ongeveer 30 à 50% van de mensen met een LVB heeft psychische problemen (gehad). Na een korte opfrisser over LVB ga je in op de samenhang tussen LVB en psychische problematiek. Aan de hand van casuïstiek bekijk je welk gedrag waardoor verklaard kan worden. Dat kan soms een ingewikkelde puzzel zijn. We spreken dan van diagnostic overshadowing: het onvermogen om een aandoening te duiden, omdat symptomen worden toegeschreven aan een andere, overheersende aandoening. Iets wat in geval van LVB vaker voorkomt en gevolgen kan hebben voor een juiste ondersteuning of behandeling. Na dit leertraject heb je een globaal idee van het samenvallen van een LVB en psychische problemen en de complexiteit van juiste herkenning en duiding. Hierdoor zullen jeugdigen met een LVB en psychische problematiek eerder de juiste hulp krijgen binnen de GGZ of de gehandicaptenzorg. Dit leertraject is ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum LVB en is als aanvulling te gebruiken op het leertraject Licht Verstandelijke Beperking van de VGN academie voor professionaliteit.

LVB en verslaving


'LVB en verslaving' vergroot jouw kennis en inzicht over het belang van alertheid op het gebied van LVB en verslaving. Je ontdekt hoe behandeling en bejegening zou moeten gaan in de praktijk en wat dit betekent voor jouw handelen op de werkvloer. Je gaat ook aan de slag met de aandachtspunten en het belang van de samenwerking met anderen zoals ketenpartners.

Mediawijsheid

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Mediawijsheid staat voor de verzameling competenties die je nodig hebt om actief,  kritisch én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Bijna iedereen in onze maatschappij gebruikt (sociale) media. Ook cliënten vinden hier plezier in. De media zitten bomvol mogelijkheden en kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Iedereen die online actief is, loopt het risico om op een bepaalde manier slachtoffer te worden van een vorm van misbruik. En van mensen met een verstandelijke beperking weten we dat ze soms te snel van vertrouwen zijn, makkelijk te beïnvloeden zijn en situaties moeilijk kunnen inschatten. Dat maakt ze extra gevoelig voor online risico's. Hoe begeleid je cliënten in het gebruik van de verschillende mediaplatformen? Het is belangrijk dat je als begeleider de juiste attitude en vaardigheden hebt om cliënten te begeleiden.

Medicatieveiligheid

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Medicatieveiligheid geeft inzicht, besef en duidelijke informatie over het belang van medicatieveiligheid op de werkvloer. Je ontdekt wat dit betekent voor jouw handelen op de werkvloer en waar je op kunt letten. Je gaat ook aan de slag met de aandachtspunten en de risico's en gaat hierover in gesprek met collega's.
Dit leertraject bestaat uit veertien bouwstenen waarmee opleiders en/of deelnemers hun eigen leerpad kunnen creëren.

Medische alertheid bij agogisch opgeleiden


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In het leertraject Medische alertheid bij agogisch opgeleiden komen verscheidene bouwstenen aan bod die begeleiders de nodige kennis en handvatten geven om hun medische alertheid te vergroten, en hier juist naar te handelen. Dit betekent dat de agogisch opgeleiden weten hoe ze een medische oorzaak voor problemen kunnen signaleren, weten hoe dit te rapporteren en hier opvolging aan te geven.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

De wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling bespreekt hoe professionals om moeten gaan met vermoedens van geweld.
Deze module bespreekt de rol van de begeleider bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en leer  je de vijf stappen van de wet Meldcode én de afwegingen uit het afwegingskader kennen. Je leert hoe je hiermee om gaat en wat jouw rol is.

Methodisch werken


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Methodisch werken is een belangrijke basis in het werk in de gehandicaptenzorg. Het blijkt niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend om methodisch werken toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deze module besteedt aandacht aan de methodische cyclus en geeft aparte aandacht aan observeren en rapporteren.

Middelengebruik
Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Ook door mensen met een verstandelijke beperking worden verslavende middelen gebruikt. Vaak zijn zij minder goed in staat hun gebruik te reguleren. Het bespreekbaar maken van middelengebruik en de begeleiding bij overmatig gebruik is bij sommige doelgroepen een belangrijk aspect. In dit leertraject worden diverse verslavende middelen, de fasen van gebruik, de werking in het brein bij middelen en verslavingen behandeld.
Deze e-learning kan worden afgesloten met een toets en een certificaat ter registratie bij het SKJ.

Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG)

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In deze module gaan we uit van de aanbevelingen in de ‘Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij Volwassenen met een Verstandelijke Beperking’. Hieruit volgt een multidisciplinaire benadering van het MVG én een brede, meervoudige en specifieke blik. MVG kan alleen begrepen worden als je zowel naar de persoon zelf als naar de hele omgeving en context kijkt. Bij het begrijpen van MVG spelen niet alleen feiten maar ook de verschillende belevingen, meningen en emoties rondom het MVG en de persoon met MVG een rol. Er moet altijd gekeken worden naar specifiek gedrag van deze ene persoon in deze specifieke context.
De module bevat bouwstenen die zich expliciet richten op de directe begeleiders van de cliënt met MVG én bouwstenen die zich richten op de gedragsdeskundigen en teamleiders. Beide groepen hebben hun eigen rol in de begeleiding van mensen met MVG en de bouwstenen richten zich op kennis die nodig is voor de uitvoering van die rol.

Moeilijk Verstaanbaar Gedrag - De beeldvormer


Dit leertraject bevat een uitgebreide bouwsteen: De Beeldvormer. Dit is een aanvulling op het bestaande leertraject Moeilijk Verstaanbaar Gedrag.

De Beeldvormer is een hulpmiddel om alles wat samenhangt met probleemgedrag te inventariseren. Probleemgedrag is complex. De uitlokkende, instandhoudende en beschermende factoren die een relatie kunnen hebben met het probleemgedrag zijn voor iedere cliënt anders. Daarom is het vaak niet eenvoudig om hier grip op te krijgen. Eigenschappen van de cliënt en de omgeving spelen hierin een rol. Je kunt het gedrag vanuit verschillende theorieën en perspectieven bekijken. Bijvoorbeeld vanuit medisch, psychiatrisch, psychologisch of holistisch oogpunt. Iedere betrokkene heeft zijn eigen beleving, betekenisgeving, normen, waarden en belangen. Al die factoren zijn belangrijk om een helder beeld van de cliënt te kunnen vormen. Dit beeld vorm je nooit alleen, je doet dat altijd in interdisciplinair verband. Dit houdt in dat je niet uitsluitend vanuit jouw eigen referentiekader kijkt, maar ook vanuit een collega van een andere discipline. Daarbij helpt de Beeldvormer om te kijken naar wat je kunt bijdragen om met het probleemgedrag om te kunnen gaan of hoe je het probleem dat de ander ervaart kunt verminderen.

Mondzorg


Bekijk hier de online presentatie over dit onderwerp

Een gezonde mond is voor iedereen belangrijk. Mondproblemen hangen samen met diverse lichamelijke klachten. Een gezonde mond kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak allerlei bijkomende problemen, ook in de mond. Daarom is juist bij deze groep een goede mondzorg van belang.

Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB

Het is soms lastig om cliënten te motiveren tot gedragsverandering. Motiverende gespreksvoering kan hierbij helpen. Het is een manier van hulpverlenen. Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB richt zich op ambivalentie bij de cliënt door middel van gespreksvoering. Je ontdekt welke vier verschillende processen hierbij horen en hoe je hiermee kunt werken aan het herstel van de cliënt.

Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB bestaat uit 18 bouwstenen waarmee opleiders en/of deelnemers hun eigen leerpad kunnen creëren.

De GGZ Ecademy heeft dit leertraject voor de GGZ ontwikkeld. De VGN Academie heeft een gebruiksrecht. Het leertraject is zoveel mogelijk aangepast aan het didactische model van de VGN Academie.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In dit leertraject leer je wat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is en hoe je jouw handelen op cliënten met NAH afstemt.

Ogen open voor LVB


Een LVB zie je niet. Juist die onzichtbaarheid kan in combinatie met de beperking zorgen dat jeugdigen en (jong)volwassenen langdurig overvraagd worden. Op termijn leidt dit vaker tot negatieve gevolgen als schooluitval, schulden, psychische problematiek of criminaliteit. Dit heeft een enorme impact op het persoonlijke leven van mensen met een LVB èn de samenleving als geheel. Veel van deze problemen kunnen we voorkomen. Dat vraagt kennis en tijdige (h)erkenning van een LVB. Dit leertraject is er daarom voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB. Dit leertraject is ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum LVB en is als aanvulling te gebruiken op het leertraject Licht Verstandelijke Beperking van de VGN academie voor professionaliteit.

Omgaan met spanningsvol gedrag

Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

'Omgaan met spanningsvol gedrag' geeft inzicht, besef en bewustwording over de invloed van spanningsvol gedrag op de werkvloer. Je ontdekt het belang van het tijdig herkennen van signalen en hiernaar te handelen. Je gaat ook aan de slag met de invloed van spanningsvol gedrag vanuit de cliënt op jou en andersom.
'Omgaan met spanningsvol gedrag' bestaat uit 12 bouwstenen waarmee opleiders en/of deelnemers hun eigen leerpad kunnen creëren.

Omgaan met verlies en rouw


Bekijk hier de online presentatie van het leertraject

Verlies en rouw zijn onderdeel van ieders leven en hebben emotionele gevolgen. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het kan gaan om rouw door het overlijden van een dierbare, maar ook om afscheid van een begeleider, een woning en/of buren bij een verhuizing, of om verlies van wat nooit zal zijn of zal komen (levend verlies), verlies dat niet erkend wordt (verborgen verlies) of uitgestelde rouw door het niet erkennen en omgaan met verlies.

Hoe begeleid je een cliënt op de juiste manier? En hoe zorg je ervoor dat het gemis de aandacht krijgt dat het nodig heeft? En welke invloed heeft jouw eigen ervaring en kijk op verlies en rouw? In dit leertraject vind je bouwstenen die jou kunnen helpen bij het vinden van de juiste houdingen, kennis en vaardigheden om dit te kunnen doen.

Persoonlijk leiderschap


Bekijk hier de online presentatie van het leertraject

Persoonlijk leiderschap gaat over zelfkennis. Je bent als zorgprofessional jouw eigen werkinstrument. Hoe beter jij jezelf kent, hoe beter je dat kunt inzetten. Zo kun je navigeren in jouw werk en vol werkplezier jouw talenten in de steeds veranderende zorg blijven inzetten. Vaak wordt de term persoonlijk leiderschap geassocieerd met personen in een leidinggevende positie. Echter, persoonlijk leiderschap is een term die voor iedereen van belang is, ongeacht wie je bent of wat je doet.

Psychische stoornissen en trauma


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject.

Mensen met een verstandelijke beperking vormen in een aantal opzichten een kwetsbare groep en dat uit zich ook in psychische stoornissen. Bij mensen met een verstandelijke beperking komen psychische- en gedragsstoornissen namelijk relatief vaak voor. Daarnaast kunnen cliënten ook last hebben van een trauma dat doorspeelt in hun gedragingen. Met een juiste benadering en kennis van zaken kunnen waarschijnlijk veel problemen voorkomen worden of leiden tot vermindering daarvan. Het is daarom belangrijk dat jij, als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking, kennis krijgt over de symptomen en effecten van psychische stoornissen en trauma bij deze doelgroep. 

Rapporteren

Bekijk hier de online presentatie van het leertraject

Rapporteren is een belangrijk onderdeel in de methodische cyclus en in het werken met personen met een beperking. Hoe ziet een goede rapportage eruit, wat vermeld je er wel en wat juist niet in? Wat is het doel van rapporteren? Teambreed moet er meer aandacht komen voor het hoe en waarom van rapporteren. Dit leertraject levert hier een bijdrage aan en faciliteert in het op gang laten komen van een gesprek binnen het team.

Reflecteren in de praktijk


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Reflecteren is nodig om goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. De wensen en vragen en dus ook de behoefte aan ondersteuning van de cliënt kunnen veranderen. Om dat te herkennen en daarop aan te blijven sluiten moet je zelf blijven groeien en ontwikkelen. Reflecteren kan je hierbij helpen.

Met reflectie neem je regie over je eigen handelen. Het helpt als je het gesprek aangaat en inzicht te krijgen in de effecten ervan. Je leert actief vragen te stellen over je eigen handelen en van je collega's en je ontdekt wat daarop van invloed is. Hiermee kun je de kwaliteit van zorg verbeteren. Reflecteren helpt ook je zelfvertrouwen te vergroten. Je wordt je namelijk bewust van je vooruitgang en wat er al goed gaat.

SeksualiteitBekijk hier de online presentatie over dit leertraject

In deze module helpen we de begeleider om kundiger te worden in de begeleiding van seksualiteit bij cliënten met een LVB, MVB of EVB. Het doel is aangaan van het gesprek over seksualiteit in de alledaagse praktijk met een focus op het normaliseren van seksueel gedrag (in alle lagen van de organisatie). 

Dit leertraject bestaat uit losse onderdelen waarmee de begeleider zelf een eigen leerpad binnen Seksualiteit kan maken, zonder vaste volgorde. Er is een bouwsteen met veel verschillende korte casussen en er is een uitgebreide interactieve casus waarbij jouw handelen het verloop bepaalt. Er is een introductie met theorie, je kunt ervaringsverhalen van anderen lezen en er is een game om samen met het team te doen. Verder geeft een toolbox een overzicht van de materialen die beschikbaar zijn in de markt en is er een ‘kletspot’ die je kunt gebruiken om het gesprek met cliënten op een laagdrempelige manier te openen. 

Sensorische informatieverwerking


Bekijk hier de online presentatie van dit leertraject.

Sensorische informatieverwerking (SI) beschrijft hoe we prikkels verwerken. De SI werkt bij iedereen ongeveer hetzelfde en toch net even anders. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren en behoeften. Als begeleider heb je niet alleen met jouw eigen voorkeuren te maken maar ook met die van jouw cliënten. Lang niet alle cliënten kunnen hun voorkeuren goed kenbaar maken. Daarbij is het voor veel cliënten lastig om de hoeveelheid prikkels die ze moeten verwerken te reguleren. Problemen met over- of onderprikkeling liggen dan op de loer.
Als begeleider is het belangrijk om kennis te hebben over de prikkelverwerking zodat je voor jouw cliënten goed kan gaan inschatten welke voorkeuren en behoeften ze hebben. Zo kan je activiteiten beter afstemmen op de individuele behoeften van de cliënt. Dit vraagt dat je een cliënt goed leert kennen en dat je alert bent op signalen.

Suïcidepreventie


Bekijk hier de online presentatie van dit leertraject.

Suïcidaliteit is een urgent en complex thema. Dit leertraject heeft daarom als doel om begeleiders concrete handvatten te bieden, zodat zij het gesprek durven aangaan en open, verbindend en vaardig gesprekken kunnen voeren met cliënten over het thema suïcidaliteit en de dood.

Systeemgericht werkenBekijk hier de online presentatie over dit leertraject

Bij systeemgericht werken staat niet alleen de cliënt centraal, maar ook het systeem (familie en naasten) van de cliënt. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding. Dit betekent dat een verandering bij een persoon binnen het systeem voor verandering zorgt bij de andere mensen in het systeem. In de ondersteuning voor mensen met een beperking komt veel complexe problematiek voor waarbij oplossingen niet altijd voor de hand liggen. Technieken vanuit het systeemgericht werken kunnen helpen bij alledaagse situaties en bij vastgelopen situaties. De cliënt groeit het beste als er een samenwerkingsrelatie is tussen professionals en het systeem van de cliënt. De samenwerking zorgt voor de basis van een betere kwaliteit van leven van de cliënt. Aan dit leertraject is toegevoegd het begeleiden van gezinnen met complexe problemen. Dit is vanuit verschillende invalshoeken benaderd, van de ambulante gezinsbegeleider tot aan de begeleider op bijvoorbeeld een dagbesteding.

Verstandelijke beperking en ontwikkelingspsychologie (VBOP)Bekijk hier de online presentatie over dit onderwerp

Mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich anders dan mensen zonder verstandelijke beperking. De groep mensen met een verstandelijke beperking is erg divers, evenals de groep begeleiders. Begeleiders lopen tegen gelijksoortige uitdagingen en belemmeringen aan:

 • Verschil tussen uiterlijke presentatie versus ontwikkelingsniveau;
 • Inschatten van het niveau van de cliënt;
 • Verschil tussen cognitief en sociaal emotioneel niveau;
 • Onderschatten en overschatten van cliënten;
 • Het integreren van verschillende ontwikkelingsgebieden en dit vertalen naar de zorg: wat heeft iemand nodig?;
 • Het integreren van verschillende cliëntbehoeften wanneer er sprake is van samenwonen van verschillende cliënten op 1 locatie.

Kennis en begrip van ontwikkelingspsychologie kan de begeleider helpen bij deze dilemma’s en uitdagingen. Ontwikkelingspsychologie biedt een kader waarbinnen de samenhang te zien is tussen afzonderlijke gedragingen. Het helpt daarmee om gedrag te kunnen plaatsen en een inschatting te maken van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Werkbegeleiding


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject     

Goede begeleiding van studenten is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de zorg in de toekomst én voor het binden en boeien van nieuwe medewerkers. Dat laatste heeft gezien de arbeidskrapte een grote urgentie. Gericht investeren in de medewerkers van de toekomst is essentieel en het belang van goede werkbegeleiding wordt daarmee steeds duidelijker.

Vanuit iedere functie kun je op een manier begeleiding bieden aan een student. Dit leertraject is dan ook gericht op alle begeleiders die in aanraking komen met een student (gecertificeerd als werkbegeleider of niet). Je leert hoe je de begeleiding van begin tot eind het beste vorm kunt geven en wat hier allemaal bij komt kijken. Op deze wijze kan een heel team werkbegeleiding bieden, waarbij de verantwoordelijkheid bij de werkbegeleider blijft liggen maar deze daarin ondersteund wordt door zijn collega’s.

Wet zorg en dwang (Wzd)


Bekijk hier de online presentatie over dit leertraject     

De wet Zorg en Dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen. Tot 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking onder de Wet BOPZ. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe wet Zorg en Dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.