Door het gebruiken van de leercontent van de VGN academie wordt ingestemd met deze disclaimer.

Definities

Leercontent  

De door de VGN academie ontwikkelde en aangeboden cursussen en leertrajecten.

Deelnemer  

Lid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), een school voor door de overheid bekostigd beroepsonderwijs of een andere organisatie die zorg levert aan mensen met een beperking welke via de deelnemersovereenkomst is aangesloten bij de VGN academie.

Gebruiker      

Individuele bezoeker en/of gebruiker van de leercontent zijnde een medewerker van een instelling in de gehandicaptenzorg en/of cursist die deelneemt aan het door de overheid bekostigd beroepsonderwijs. Onder gebruiker wordt ook verstaan een vrijwilliger, ouder, verwant en/of cliënt met een beperking die al dan niet van Deelnemer toegang tot de leercontent heeft gekregen.


Gebruik leercontent VGN academie


1. De VGN academie neemt bij het onderhouden en samenstellen van de leercontent de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks is het evenwel niet geheel uitgesloten dat de geboden leercontent onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Opgemerkt wordt dat de leercontent, ten behoeve van educatieve doeleinden, situaties in de gehandicaptenzorg en het dagelijks leven illustreert die opzettelijk onjuist kunnen worden weergegeven. Gebruiker dient zich hiervan bewust te zijn.

2. De VGN academie kan niet instaan voor de juistheid van de informatie van derden waarnaar in de leercontent wordt verwezen.

3. De VGN academie kan niet garanderen dat de leercontent foutloos of ononderbroken functioneert.

4. De VGN academie kan de leercontent naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen. De VGN academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging van de leercontent.

5. Op Deelnemer en Gebruiker rust een eigen verantwoordelijkheid voor het gebruiken en toepassen van de leercontent.

6. De VGN academie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voor Deelnemer en/of Gebruiker voortvloeit c.q. voortvloeien uit het bezoeken dan wel gebruikmaken van de website en/of de leercontent.

7. De VGN academie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de leercontent.

8. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de leercontent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VGN academie, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

9. Artikelen 2, 5 en 6 zijn ook van toepassing op de leermiddelen die door derden worden aangeboden via de marktplaats van de VGN academie.