Algemene voorwaarden VGN academie 


Begrippen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Overeenkomst: door aanbod en aanvaarding tot stand gekomen schriftelijke afspraken. De afspraken gaan over de ontwikkeling en/of levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst heeft de vorm van een geaccordeerde offerte, geaccordeerde aanbieding, een deelnemersovereenkomst of een geaccordeerde set afspraken.

b. VGN academie: de partij die de in de Overeenkomst beschreven Producten en/of Diensten uitvoert of (deels) laat uitvoeren, mits dit laatste past binnen de Overeenkomst.

c. Wederpartij: de partij die Producten en/of Dienst(en) afneemt en betaalt (tenzij anders afgesproken in de Overeenkomst).

d. Partij/Partijen: VGN academie en Wederpartij afzonderlijk of tezamen. 

e. Product(en): een tastbaar of digitaal object dat op te leveren en/of in eigendom te hebben is. Denk hierbij onder meer aan websites, leertrajecten (onderdelen), opnames van webinars of seminars, handleidingen vallend onder de Overeenkomst. 

f. Dienst(en): activiteit(en), zoals advies of andere arbeid, of het implementeren of beschikbaar stellen van gebruik van Producten of andere activiteiten vallend onder de Overeenkomst. 

g. Bronbestanden: bestanden die gebruikt en/of ontstaan zijn bij de (door)ontwikkeling van Product(onderdel)en, daar onderdeel van uitmaken en/of die noodzakelijk zijn voor het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van Product(onderdel)en.

h. Documenten: alle vastgelegde inhoudelijke, processuele en technische voorwaarden gesteld aan Producten en/of Diensten. 

i. Schriftelijk: brief of e-mail.

j. Samenwerking: partijen die gezamenlijk, dan wel samen met andere organisaties, de in de Overeenkomst genoemde doelen nastreven.


1. Doel en Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten over samenwerking met en/of de levering van Producten en/of Diensten door VGN academie. 

1.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dat wil zeggen dat een van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraak alleen geldig is, als deze expliciet in de schriftelijk aanvaarde Overeenkomst opgenomen is.

1.3 VGN academie heeft deze Algemene Voorwaarden zo redelijk mogelijk opgesteld ongeacht welke rol VGN academie heeft in de contract-relatie. Zo kunnen Partijen er zeker van zijn dat deze Algemene Voorwaarden uitgebalanceerd zijn qua onderlinge rechten en plichten.


2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Tenzij anders afgesproken is een offerte of een aanbieding Schriftelijk en geldt deze gedurende 30 kalenderdagen.

2.2         

a. De wilsovereenstemming over Product(en) en/of Dienst(en) komt tot stand doordat op voldoende wijze de noodzakelijke informatie voor de opzet en uitvoering daarvan over en weer is verstrekt.

b. Door Schriftelijke bevestiging van een daartoe bevoegd persoon op de offerte, aanbieding of overeenkomst of door feitelijke uitvoering komt de Overeenkomst tot stand.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van Product(en) en/of Dienst(en) beschreven in de Overeenkomst zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk doen, dan wordt hierover tussen Partijen tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

2.4 Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend als deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd of uitgevoerd.


3 Garantievoorwaarden en financiële verplichtingen

3.1 Wederpartij maakt voor zover dat niet in de Overeenkomst is vastgelegd, tijdig haar eisen bekend aan VGN academie met betrekking tot gevraagde Product(en) of Dienst(en) en/of het te volgen proces hierbij. Een en ander wordt vastgelegd in Documenten. 

3.2       

a. VGN academie is verantwoordelijk voor een tijdige binnen de overeengekomen planning, kwalitatief hoogwaardige (conform geldende standaarden) en foutloze oplevering van afgesproken Producten en/of Diensten aan Wederpartij. Als aan deze verantwoordelijkheid door VGN academie niet wordt voldaan, stelt Wederpartij VGN academie schriftelijk in gebreke en vermeldt daarbij welke verplichting niet is nagekomen. Binnen 30 dagen na de ingebrekestelling moet VGN academie alsnog de afgesproken verplichting nakomen. Wordt hieraan niet voldaan door VGN academie, dan is sprake van verzuim, waarna Wederpartij kan overgaan tot het aansprakelijk stellen van VGN academie en desgewenst de Overeenkomst kan ontbinden via een aangetekend schrijven.

b. Klachten over Product(en) en/of Dienst)en) of de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk Schriftelijk worden ingediend bij VGN academie uiterlijk 14 dagen nadat Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

3.3 De verschuldigde vergoedingen en betaaltermijn(en) zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Als in de Overeenkomst niets over de betaling wordt afgesproken, geldt dat Product(en) en/of Dienst(en) worden ontwikkeld en/of geleverd binnen een vooraf vastgesteld budget zonder meerkosten. Alle afgesproken prijzen zijn daarbij in euro’s en inclusief btw. Het totaal aan verschuldigde vergoedingen wordt binnen 30 dagen na dagtekening van de ontvangen  factuur door Wederpartij voldaan.

3.4 De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is VGN academie gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

3.5 Wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de in 3.3 genoemde vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd.

3.6 Bij niet of niet-tijdige betaling komen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Wederpartij. 

3.7 Na het verstrijken van de betalingstermijn kan de toegang tot Product(en) en/of Dienst(en) worden opgeschort. Indien betaling alsnog plaatsvindt, zal de toegang worden hersteld. Opschorting leidt niet tot enige restitutie van betaling.

3.8 Fouten die bij oplevering aan Wederpartij niet in Producten en/of Diensten hadden mogen zitten, worden door VGN academie kosteloos hersteld mits Wederpartij dit binnen 7 dagen nadat hij dit opgemerkt heeft, meedeelt aan Opdrachtnemer.


4.     Intellectuele eigendomsrechten en randvoorwaarden

4.1 Alle rechten m.b.t. intellectueel eigendom op, of in verband met te ontwikkelen en/of leveren Product(en) en/of Dienst(en), komen toe aan VGN academie. 

4.2 Deze goederen (rechten, Producten en/of Diensten) mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van VGN academie worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als nadien. 

Het is ook niet toegestaan om deze goederen (ook niet in gewijzigde vorm) openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van VGN academie.

4.2 (Ontstane) Bronbestanden worden, als zijnde het eigendom van VGN academie, door Wederpartij overgedragen aan VGN academie in de staat waarin deze gevrijwaard zijn van rechten van derden.


5. Aansprakelijkheid

5.1 VGN academie is niet aansprakelijk voor schade die voor Wederpartij voortvloeit uit gebruikmaking van, dan wel handeling(en) met, Product(en) en/of Dienst(en) van VGN academie door Wederpartij. 

5.2 De aansprakelijkheid van VGN academie, van personeelsleden van VGN academie of door VGN academie ingeschakelde hulppersonen en van de personen voor wie VGN academie verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de (factuur)waarde van dat gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.


6. Persoonsgegevens

6.1 (Persoons)gegevens van of verwerkt door één van de Partijen worden door Partijen, hun personeel en/of anderszins voor hen werkzame personen (zoals sub(sub)verwerkers) vertrouwelijk behandeld en geheimgehouden. Partijen conformeren zich daarbij aan de geldende privacywet- en regelgeving zoals de (uitvoeringswet) AVG, en/of waar nodig aan de tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst.


7. Beëindiging

7.1 De Overeenkomst kan, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden als:

a) een Partij voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of voorlopige surséance van betaling wordt verleend aan een partij;

b) een Partij faillissement aanvraagt aan of wordt failliet verklaard;

c) de onderneming van één van de partijen wordt geliquideerd;

d) een Partij fuseert met of wordt overgenomen door een andere onderneming;

e) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van één van de Partijen wordt beslag gelegd.

Wanneer er sprake is van één van de genoemde situaties a t/m e zijn partijen gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat enige (verdere) sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

7.2 De Overeenkomst kan eveneens, onverminderd het recht op het vorderen van een schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk worden ontbonden als:

een Partij op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van één of meer op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en, na daartoe deugdelijk in gebreke te zijn gesteld door de andere Partij, de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. 


8. Wijziging Algemene Voorwaarden

8.1 VGN academie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden bevatten daarom altijd een versiedatum.

8.2 Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van die Overeenkomst de meest recente versie was, tenzij een Overeenkomst wordt verlengd nadat deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd en de nieuwe Algemene Voorwaarden bekend gemaakt zijn aan Partijen (in dat geval geldt de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden).


9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden uitsluitend beslecht door de burgerlijke rechter, in beginsel de rechtbank Midden-Nederland. 


Versiedatum: 18 april 2024